Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec osób korzystających z usługi relokacji pojazdu, usługi zakupu towarów lub posiłków oraz usługi przewozu przedmiotów zamówionych przez centralę telefoniczną 508 52 52 53 i 570 508 508 („Centrala”), formularz kontaktowy na portalu internetowym www.autoawa.pl lub adres mailowy we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
1. Informacje dotyczące współadministratorów i gromadzenia danych osobowych
 
1.1. Współadministratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych są Ocari Sp. z o. o. oraz Driva Group Sp. z o. o. (dalej  Współadministratorzy).
 
1.2. Składając zamówienie poprzez Centralę, Współadministratorzy gromadzą Państwa dane osobowe takie jak: ulice, nr domu/lokalu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia usługi oraz numer telefonu do kontaktu z Klientem w uzasadnionych przypadkach dane pomiotu niezbędne do wystawienia dokumentu finansowego dla strony zawarcia umowy. Współadministratorzy przetwarzają podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji usługi zamówionej przez: Centralę, formularz kontaktowy na portalu internetowym www.autoawa.pl lub mailowo, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia dotyczącego realizacji usług, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 
1.3. Współadministratorzy umożliwiają Państwu dokonanie płatności w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem karty płatniczej u kierowcy. Współadministratorzy jednak nie przetwarzają tych danych. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do dokonania płatności bezgotówkowej za usługę zgodnie z wybranym sposobem płatności, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 
1.4. Ponadto  Współadministratorzy gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w postaci, numeru telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, jakim jest identyfikacja częstotliwości korzystania z usług na podstawie, którego zostaje wydana karta stałego klienta lub są udzielane rabaty lojalnościowe. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania przez Współadministratorów Państwa danych osobowych w tym celu.
 
1.5. Przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach marketingowych realizowanych przez Współadministratorów może odbywać się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Każdorazowo przy wyrażaniu zgody Współadministratorzy  określają cel marketingowy, który na podstawie tej zgody będzie realizowany. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Współadministratorów zależy od uzyskania zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.
 
1.6. Współadministratorzy przetwarzają podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Współadministratorzy  gromadzą Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 
1.7. Współadministratorzy  wykorzystują także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych. Dostarczają one danych o Państwa aktywności w ramach korzystania z portalu internetowego. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.
 
1.8. Współadministratorzy  nie podejmują zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.
 
1.9. Współadministratorzy przechowują Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług ,w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach programów lojalnościowych Współadministratorzy przechowują podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Współadministratorzy przechowują podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 
2. Prawa osoby, której dotyczą dane
 
2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzają oni Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Współadministratorów informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Współadministratorzy podejmują wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
 
2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
 
2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 
2.2.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 
2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Współadministratorom, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 
2.2.4. w odniesieniu do prawa przenoszenia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 
2.2.5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.
 
2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
2.4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.
 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
3.1. Jeżeli Współadministratorzy  przetwarzają dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
 
3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Współadministratorów podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
 
3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Współadministratorów oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki.
 
3.4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
 
4.1. W celu realizacji i rozliczania usługi, Współadministratorzy będą przekazywali Państwa dane dotyczące ulicy, nr domu/lokalu, miejscowości rozpoczęcia i zakończenia usługi oraz numer telefonu do kontaktu w uzasadnionych przypadkach: imię i nazwisko lub dane pomiotu będącego stroną zawarcia umowy będą przekazywane kierowcom, którzy przyjęli realizację usługi .
 
4.2. Współadministratorzy korzystają również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Współadministratorów przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług dysków w chmurze, operatorów infolinii, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email i sms, systemów do realizacji i monitoringu etapu usługi, systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Współadministratorzy  korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Współadministratorami. Podmioty te przestrzegają wytycznych  Współadministratorów.
 
4.3. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 
4.4. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Współadministratorów częściowo z zewnętrznych dostawców usług, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 
5. Bezpieczeństwo danych osobowych
 
5.1. Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 
6. Dane kontaktowe
 
6.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.autoawa.pl, mailowo na adres: biuro@autoawa.pl lub pisemnie na adres ul. Antoniego Przysieckiego 19, 85-005 Przyłęki.
 

POLITYKA COOKIES „CIASTECZKA” 

1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”.

 

2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

4. Rodzaje plików „cookies”:

4.1. ‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.

4.2. ‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).

4.3. ‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Powrót

ZAUFALI NAM

soda2-0-color.png a1skoda.png a3wsb.png LOGO_WWW_1.png LOGO_WWW_2.png LOGO_WWW_3.png LOGO_WWW_4.png a5sloneczny.png wwwcity_hotel.jpg tyrol.png b2.png vill.png a4karczma.png a2kancelaria.png
 

KONTAKT

Masz pytanie lub chcesz zamówić usługę? Napisz do nas!