Regulamin marki auto awa

Definicje:

 
Marka auto awa – Ocari spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach, ul. Antoniego Przysieckiego 19, 86-005 Przyłęki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642215, NIP 5542942209, REGON 365655445.

 

Portal Internetowy – strona internetowa www.autoawa.pl o charakterze informacyjno-reklamowym.
 
Operator – Driva Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach, ul. Antoniego Przysieckiego 19, 86-005 Przyłęki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625498, NIP 5542939621, REGON: 364812411.
 
Kierowca - osoba fizyczna wykonująca usługę na rzecz Klienta posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
 
Dyspozytor – pracownik biura obsługi klienta upoważniony w imieniu Operatora do zawierania umów z Klientem.
 
Klient – podmiot zlecający, za pośrednictwem centrali telefonicznej lub portalu internetowego wykonanie usługi.
 
Pojazd – samochód osobowy, dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą: „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), do którego Klient dysponuje tytułem prawnym oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i AC pojazdów mechanicznych.
 
Usługa relokacji pojazdu - odprowadzanie samochodu osobowego Klienta z miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odbioru pojazdu do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odprowadzenia samochodu na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 
Usługą zakupu  - dostarczania do miejsca wskazanego przez Klienta ściśle określonych przez niego towaru, uprzednio zakupionych przez Kierowcę, zgodnie z zamówieniem.
 
Usługa przewozu -  dostarczania przedmiotu z miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odbioru przedmiotu do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce dostarczenia.
 

§1. Ogólne uwagi dotyczące usług oferowanych przez markę auto awa

1. auto awa udostępnia centralę telefoniczną (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), przeznaczoną do zamawiania usługi. Zgodnie z poniższym regulaminem korzystający z centrali telefonicznej, Klient zamawia usługę, a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy dotyczącej: odprowadzenie pojazdu, zakupu towaru, przewozu przedmiotów przez Kierowcę realizującego usługę. Informacje, w tym dane Klienta niezbędne do zrealizowania usługi pobierane są przez Dyspozytora, który potwierdza wolę wykonania usługi poprze przydzielenie usługi dedykowanemu Kierowcy. Klient otrzymuje 10 minut przed rozpoczęciem realizacji usługi od Kierowcy informację dotyczącą aktualnej pozycji Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację. Klient ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z Dyspozytorem w celu weryfikacji lokalizacji Kierowcy.
2. Usługa może zostać zamówiona przez email lub formularz kontaktowy na portalu internetowym, ale musi zostać potwierdzona telefoniczne przez Dyspozytora w celu możliwości rozpoczęcia realizacji usługi.
3. Umowa na realizację usługi może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Dyspozytorem a Klientem na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
4. Marka auto awa jest tylko wydawcą portal internetowego o charakterze informacyjno-reklamowym oraz dzierżawi Operatorowi zintegrowaną centralę telefoniczną umożliwiającą przyjęcie zamówienia usługi.

 

§2. Ogólne warunki opłat i płatności

1. Operator realizujący usługę dopuszcza formę rozliczania gotówkową i bezgotówkową z Klientem w chwili zakończenia usługi.W przypadku płatności bezgotówkowej opłata będzie pobierana za pomocą karty płatniczej. W przypadku, gdy rachunek przyjmuje formę vouchera lub rabatu, Kierowca nie pobiera należności od Klienta bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń za voucher lub zgodnie z udzielonym rabatem.
2. Na podstawie zawartej umowy świadczenia usług, pomiędzy Klientem a Operatorem następuje rozliczenie usługi opisanej w pkt I. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy. Pełny cennik dostępny jest na portalu internetowym.  
 

§3. Warunki świadczenia usługi relokacji pojazdu

1. Usługa relokacji pojazdu nie zostanie zrealizowana przez Kierowcę w przypadku, gdy pojazd nie spełnia warunków technicznych lub warunków dopuszczenia go do ruchu zgodnie z treścią ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., pojazd nie ma aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz ubezpieczenia autocasco, obowiązującego co najmniej jeden dzień po wykonaniu usługi relokacji pojazdu przez Kierowcę, brak jest dowodu rejestracyjnego pojazdu, Klient nie wyrazi zgody na likwidowanie szkód wyrządzonych podczas i w związku z wykonywaniem usługi relokacji pojazdu przez Kierowcę z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz ubezpieczenia autocasco.
2. Kierowca zobowiązany jest poruszać się według wskazań systemu nawigacyjnego oraz zgodnie z własną wiedzą dotyczącą topografii miasta oraz aktualnej sytuacji drogowej uwzględniającej bieżące utrudnienia, chyba że Klient zażąda wyznaczenia innej trasy, zgodnie z jego wskazówkami
3. Kierowca zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości we wnętrzu pojazdu.
4. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pojedzie Klienta.
5. Kierowca może odmówić realizacji usługi relokacji pojazdu jeżeli zachowanie Klienta pojazdu może wskazywać na zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa podczas świadczenia usługi relokacji pojazdu, w szczególności jeżeli Klient wykazuje nadmierne pobudzenie emocjonalne.
6. Przedmioty cenne, które pozostają pozostawione w pojeździe Klienta na czas realizacji usługi relokacji pojazdu nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Operatora.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewykonanie usługi relokacji pojazdu oraz dalsze tego skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od Operatora w szczególności takimi jak: utrudnienia w ruchu drogowym, wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu, trudne warunki atmosferyczne, pożary, awarie, zastosowanie się do żądań policji, okoliczności siły wyższej, inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi relokacji pojazdu.
8. W przypadku opóźnienia ze strony Klienta w dotarciu do miejsca rozpoczęcia usługi relokacji pojazdu większego niż 30 minut, Kierowca nie ma obowiązku czekać na Klienta, jeżeli Klient nie poinformuje Dyspozytora o zaistniałym opóźnieniu.
9. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do odbioru pojazdu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu, Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodną z cennikiem, w szczególności z tytułu oddania pojazdu na parking strzeżony lub innych kosztów związanych z jego zabezpieczeniem.
10. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi relokacji pojazdu, w szczególności: zakup paliwa w ilości niezbędnej do wykonania usługi, płynu do spryskiwaczy, opłat za korzystanie z dróg, parkingów ponosi Klient.
11. Aplikacja Kierowcy przekazuje informacje o stawce ryczałtowej za rozpoczęcie zlecenia oraz za przebyty jeden kilometr w tzw. taryfy nocnej (od godziny 18:00 do godziny 06:00 w każdy dzień).

 

§4. Warunki świadczenia usługi zakupu towaru

1. Operator świadczy Klientom usługę zakupu dostarczania do miejsca wskazanego przez Klienta ściśle określonego przez niego towaru lub posiłków z restauracji, uprzednio zakupionych przez Kierowcę, zgodnie z zamówieniem.
2. Maksymalna kwota zamówienia nie może wynosić więcej niż 300,00 zł brutto.
3. Dyspozytor po przyjęciu zamówienia i weryfikacji możliwości realizacji usługi zakupu w przeciągu 10 minut wykonuje do Klienta zwrotny telefon w celu udzielenia informacji czy usługa zakupu może być wykonana i jaki jest czas oczekiwania. W przypadku oświadczenia Dyspozytora o możliwości wykonania usługi zakupu i  dostarczenia towaru, potwierdzenie realizacji usługi przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy.
4. Płatność za zakupiony towar jest dostępna wyłącznie w formie płatności gotówkowej. Klient zobowiązany jest dokonać opłaty ryczałtowej za usługę dowozu w wysokości 50,00 zł w strefie miejskiej Bydgoszcz, oraz 2,50 zł za każdy km poza strefa miejską, za wykonaną usługi zakupu towaru, w tym za zakup towaru, przy odbiorze towaru od Kierowcy.
5. Po wydaniu Klientowi przez Kierowcę zamówionego towaru, Klient powinien dokonać sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z transportu oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
6. Kierowca dostarcza towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
7. Towar w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie Klientowi pełnoletniemu. Operatora zastrzega sobie możliwość weryfikacji przez Kierowcę wieku Klienta odbierającego towar. W przypadku odbioru wskazanego w zdaniu pierwszym towaru przez Klienta niepełnoletnią lub w przypadku odbioru towaru w postaci alkoholu przez Klienta nietrzeźwego Kierowca jest uprawniony do odmowy wydania towaru.
8. W przypadku gdy Kierowca w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce dostarczenia towaru oczekuje na odbiór towaru dłużej niż 10 min., a Klient nie poinformował Dyspozytora o planowanej zmianie godziny odbioru towaru, Operator realizujący usługę zakupu jest upoważniony do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami w wysokości 10 zł za każde następne 10 minut oczekiwania dostarczenia towaru.

 

§5. Warunki świadczenia usługi przewozu przedmiotów

1. Operator świadczy Klientowi usługę dostarczania przewozu przedmiotów na życzenie Klienta.
2. Dyspozytor po przyjęciu zamówienia i weryfikacji możliwości realizacji usługi w przeciągu 10 minut wykonuje do Klienta zwrotny telefon w celu udzielenia informacji czy usługa ta może być wykonana i jaki jest czas oczekiwania. W przypadku oświadczenia Dyspozytora o możliwości wykonania usługi przewozu przedmiotów, potwierdzenie realizacji usługi przewozu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy.
3. Kierowca może odmówić przewozu w sytuacji gdy rozmiar przedmiotów lub jego waga przekraczają możliwości przewozu.
4. Zabrania się przewozu przedmiotów i materiałów niebezpiecznych w szczególności broni, materiałów łatwo palnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących.
5. Przedmioty mogą być przewożone tylko i wyłącznie w bagażniku. Powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu oraz w wyniku jego przewożenia zniszczeniu lub uszkodzeniu nie uległa pojazd Kierowcy.
6. W przypadku usługi przewozu przedmiotów Klienta, którego łączna wartość pieniężną przekracza 1000,00 zł, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dyspozytora lub Kierowcę poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia zawierającego określoną przez Klienta wartość przedmiotów.
7. W przypadku konieczności osobistego doręczenia przez Kierowcę przekazanych przedmiotów stosuje się następujące regulacje: ciężar niesionych przedmiotów nie może przekroczyć 30 kg, przedmioty posiadają rozmiary umożliwiające przeniesienie, Kierowca obowiązany jest do przenoszenia przedmiotów na odległość nie większą niż 50 m, dolicza się opłatę w wysokości 5,00 zł za odebranie przedmiotów przez Kierowcę oraz kolejne 5,00 zł za doręczenie.
8. Jeżeli Klient stwierdzi brak lub uszkodzenie swoich przedmiotów, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kierowcę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu od Kierowcy. Potwierdzenie to Klient zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć na adres e-mail: biuro@autoawa.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Antoniego Przysieckiego, 86-005 Przyłęki.
9. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów z winy Kierowcy, Operator zobowiązany jest do wypłaty Klientowi stosownego odszkodowania. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości towaru. Warunkiem wypłaty przez Operatora odszkodowania jest uzyskanie przez Klienta pisemnego potwierdzenia przez Kierowcę stwierdzenia braku lub uszkodzenia przedmiotu.

 

§6. Warunku świadczenia usług w taryfie dziennej  

1. Usługi (od godziny 06:00 do godziny 18:00 w każdy dzień) realizowane są każdorazowo na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem. Przepisy niniejszego Regulaminu poza kwestiami, które w sposób odmienny zostały określone w umowie stosuje się.

 

§7. Ogólne prawa i obowiązki Klienta

1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Przed zamówienie usług, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie www.autoawa.pl/regulamin. Zamówienie usługi wymaga podanie zgodnych z prawdą danych osobowych przez Klienta niezbędnych do realizacji usługi. Zamówienie usług jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych na potrzeby realizacji usługi
3. Klient jest zobowiązany do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez Operatora realizującego usługę oraz do zamówienia usług z numeru zarejestrowanego na swoją osobę lub podmiot, który reprezentuje jako  strona w zawarci umowy z Operatorem.
4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Markę auto awa w przypadku, gdy osoby trzecie miałyby dochodzić swych roszczeń w stosunku do Marki auto awa względu na naruszenie prawa Operatora wykonującego usługę.
5. Klient nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pracowników Opeatora realizującego usługę, w tym Dyspozytora i Kierowcy, które zostaną mu udostępnione podczas realizacji usługi.

 

§8. Odpowiedzialność marki auto awa

1. Marka auto awa oraz Operator realizujący usługę nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej podczas oraz w związku z wykonywaniem usługi.

 

§9. Ochrona danych osobowych

1. Marka auto awa zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta przez auto awa znajdują się w Polityce prywatności.
 

§10. Postanowienia końcowe

1. Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z portalu internetowym.
2. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia jego wersji na stronie internetowej: www.autoawa.pl/regulamin.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.autoawa.pl.
4. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.
Powrót

ZAUFALI NAM

soda2-0-color.png a1skoda.png a3wsb.png LOGO_WWW_1.png LOGO_WWW_2.png LOGO_WWW_3.png LOGO_WWW_4.png a5sloneczny.png wwwcity_hotel.jpg tyrol.png b2.png vill.png a4karczma.png a2kancelaria.png
 

KONTAKT

Masz pytanie lub chcesz zamówić usługę? Napisz do nas!